Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  אלרגיה לחלב ושירות צבאי

  הורים רבים פונים אלינו, כאשר ילדם סובל מרגישות ברמה כזו או אחרת ללקטוז, חלב וקזאין וכן אלרגיות נוספות לבוטנים וטחינה וכו'.

  מאמר זה עוסק באלרגיות מסכנות חיים ולא ברגישויות ברמה נמוכה.

  הנתונים לצורך קביעת גובה הרגישות נבחנים בטסטים ובדיקת רסט (rest), כאשר סף גבוה יחשב מעל 15/27 בטסטים וכן תוצאות רסט (rest) של 100 מעלה. (במקרים מסויימים, גם רגישות נמוכה יותר בתוצאות רסט תחשב כאלרגיה מסכנת חיים בייחוד אם היו אירועים אנפילקטים מתועדים במגע או צריכה של האלרגן)

  יש תפיסה, למרבה הצער מוטעית, לפיה "צה"ל לא ייקח אחריות על ילד עם אלרגיה כזו".

  אז צה"ל בהחלט מרשה לעצמו לקחת ריזיקות, לעיתים מסוכנות, ביחס לחיילים עם אלרגיות קשות.

  התפיסה הצה"לית היא שיש לצבא את הכלים הרפואיים להתמודד עם התקפים/תגובות אנפילקטיות, בייחוד כאשר החייל האלרגי נושא על עצמו מזרק אפיפן.

  בנוסף, צה"ל טוען שיש יכולת לחייל האלרגי לבחור את מזונותיו ושהמטבח הצה"לי עושה הפרדה בין מזונות חלביים. זאת ועוד, לצה"ל יש פתרונות בהם החייל לא יהיה חייב לצרוך את מזונותיו במטבח הצה"לי והוא אף יקבל תקציב לרכישת מזון מחוץ למטבח הצה"לי.

  כמובן שישנם נערים בעלי רגישות גבוהה מאוד לחלב ומוצריו אשר פיתרונות אלו, אינם נכונים עבורם ויכולים להוות סכנת חיים, בייחוד ילדים עם רגישות גם במגע.

  אם כן, מתי רגישות לחלב או למזון עשויה להביא לפטור משירות?

  לאחרונה, חל שינוי בתקנות שירות ביטחון בהקשר לפטור משירות בענייני אלרגיה וכעת סעיפי הפטור מאלרגיה קובעים כי במקרים הבאים יקבל מלש"ב פטור משירות:

  5. Anaphylaxis (לא ממזון): אירועים חוזרים של Systemic Anaphylactic Reaction מגורם בלתי ידוע.

  5א. אלרגיה למזון מסכנת חיים:

  (א) אלרגיה למזון שלא ניתן להימנע ממנו, ובלבד שהתרחש אירוע אחד לפחות של Systemic Anaphylactic Reaction;

  (ב)  אלרגיה למזון שלא ניתן להימנע ממנו שהתבטאה בקוצר נשימה בצירוף אסטמה;

  (ג)  אלרגיה למזון שלא ניתן להימנע ממנו בצירוף אסטמה בדרגה בינונית ומעלה;

  (ד)  אלרגיה למזון שניתן להימנע ממנו, ובלבד שאירעו שני אירועים לפחות של אפליקסיס

  בתיקוני סעיפים אלו חל שינוי משמעותי הואיל וכעת אין חובה שיהיו מספר אירועים אנפילקטים לצורך מתן פטור כאשר מדובר במזון שלא ניתן להימנע ממנו.

  בנוסף, עוגנה התפיסה הרפואית לפיה שילוב של אסטמה עם אלרגיה מסכנת חיים – מחמירה את מצבו של המלש"ב ויכולה להביא להתקפים אנפילקטים אלימים בהם לא יוכל המלש"ב להשתמש כלל באפיפן.

  עם זאת, יש כאן בשורה לא טובה לרגישים לחלב, הואיל וצה"ל סבור שחלב הינו מזון שניתן להימנע ממנו, בשונה משומשום וביצים – לדוגמא.

  מנסיוננו, עם לחץ על גורמי גיוס וכן ערעור על פרופיל והגעה לועדה רפואית עליונה – אפשרי, בסופו של יום ניתן לשכנע את רשויות הגיוס לא לגייס במקרים של אלרגיות מסכנות חיים גם אם אין עמידה מלאה בהוראות הסעיפים.

  כן חשוב לציין שבמקרים מסויימים לאחר קבלת פטור על רקע אלרגיה, לא ניתן יהיה להתנדב לשירות.

  בכל מקרה של קושי מול רשויות הצבא בנושא אלרגיות, אתם מוזמנים לפנות אלינו לסיוע.

  ×

  שיחת ווטסאפ