Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

צור קשר

חיילים! נעשה לכם עוול?

יש לכם שאלה? אתם לא לבד!


  רישום פלילי טרם גיוס לצה"ל – מתי מונע גיוס ומתי לא?

  ישנם מלש"בים שבשל משובת נעורים מצאו את עצמם מעורבים בפלילים.

  לעיתים רבות יהיה מדובר בעבירות קלות כגון שימוש בסמים קלים או קטטות שלא הביאו לחבלה רצינית.

  גם בתיקים יותר חמורים, הדלת בפני שירות צבאי איננה חסומה לחלוטין.

  ראשית, יש לציין שכל עוד התיק פתוח ולא הסתיים, צה"ל לא יהיה מוכן לגייס מלש"ב כזה לשירות, לא משנה מהי העבירה. רק בסיום ההליכים צה"ל יבחן את מידת תאמתו של המלש"ב לשירות.

  לרשויות הגיוס יש שיטת דירוג של פליליות. בשיטת דירוג זה, כאשר דירוג הפליליות גבוה, לא יגוייס מלש"ב לשירות.

  הדירוג נקבע, בין היתר לפי:

  מהות העבירה וחומרתה – עבירות סמים קלות אינן נחזות בעיני צה"ל כמו עבירות אלימות משמעותית.

  רצידווזם – חזרה על העבירה. אם מדובר בנער אשר יש לו מספר תיקים  – הדירוג עולה.

  פרק הזמן שעבר בין העבירה ללא עבירות נוספות

  אופן סיום התיק – ללא הרשעה, סגירה וכו.

  מידת פליליות המעשה

  עברו של הנער  – לא בהקשר הפלילי. האם היה תלמיד טוב, האם היו עוד בעיות בבית הספר ועוד.

  רקע משפחתי – נערים עם עבר פלילי אשר מגיעים מרקע של משפחה נורמטיבית לעומת אלו שמגיעים מרקע פלילי או ממשפחות מפורקות.

  אלו ועוד יבחנו את דירוג פליליות המעשה ויכולת הישרדותו של הנער בשירות.

  עצם קיומו של תיק בפני עצמו איננו חסם סופי בפני רשויות הגיוס. הדבר כן עשוי להשפיע לעיתים על שיבוץ ונתוני איכות צה"ליים, אך בהחלט לא יסגרו את הדלת בפני חייל שמעוניין בשירות.

  בכל מקרה של קושי בגיוס על רקע עבר פלילי נמליץ בחום לפנות לסיוע משרדנו. קיום שיח איכותי מול מיטב ורשויות הגיוס, יכולים להרגיע את צה"ל ולהפיס את דעתם לצורך גיוס.

  ×

  שיחת ווטסאפ